Print Friendly, PDF & Email

 

單戶主住戶

多戶主住戶

總計

2006

 

333,807

78,682

412,489

2011

 

321,841

57,822

379,663

資料來源﹕

政府統計計處,電郵,20138 27日。

 

主要訊息 Key Message

1.          2011年有0-9歲人士的家庭住戶數目較2006年下降32,826(-8%)

2.          2011年有0-9歲人士的多戶主家庭住戶比率較2006年下降了3.8%