Print Friendly, PDF & Email
地區 圖書館名稱 設有兒童圖書館 兒童互聯網及多媒體資料服務
中西區 大會堂公共圖書館
石塘咀公共圖書館
士美非路公共圖書館 
灣仔 香港中央圖書館
駱克道公共圖書館
黃泥涌公共圖書館 
東區 柴灣公共圖書館
電氣道公共圖書館 
北角公共圖書館 
鰂魚涌公共圖書館
小西灣公共圖書館 
耀東公共圖書館 
南區 香港仔公共圖書館
鴨脷洲公共圖書館 
薄扶林公共圖書館 
赤柱公共圖書館 
港島區(小計) 16 7
油尖旺 花園街公共圖書館
大角咀公共圖書館
油蔴地公共圖書館
尖沙咀公共圖書館 
深水埗 荔枝角公共圖書館
石硤尾公共圖書館 
保安道公共圖書館
元州街公共圖書館 
九龍城 紅磡公共圖書館 
九龍公共圖書館
九龍城公共圖書館 
土瓜灣公共圖書館 
黃大仙 富山公共圖書館 
樂富公共圖書館 
龍興公共圖書館 
牛池灣公共圖書館
新蒲崗公共圖書館
慈雲山公共圖書館
觀塘 藍田公共圖書館
鯉魚門公共圖書館
牛頭角公共圖書館
秀茂坪公共圖書館 
瑞和街公共圖書館
順利邨公共圖書館
九龍區(小計) 24 14
西貢 西貢公共圖書館
將軍澳公共圖書館
 調景嶺公共圖書館
沙田 瀝源公共圖書館 
馬鞍山公共圖書館
沙田公共圖書館
大埔 大埔公共圖書館
北區 粉嶺公共圖書館
沙頭角公共圖書館 
上水公共圖書館
新界東(小計) 10 8
元朗 天水圍北公共圖書館
元朗公共圖書館
屏山天水圍公共圖書館
屯門 蝴蝶邨公共圖書館 
大興公共圖書館
屯門公共圖書館
荃灣 石圍角公共圖書館
荃灣公共圖書館
葵青 北葵涌公共圖書館
南葵涌公共圖書館
青衣公共圖書館
新界西(小計) 11 10
離島 長洲公共圖書館
梅窩公共圖書館 
南丫島北段公共圖書館 
坪洲公共圖書館 
南丫島南段公共圖書館 
大澳公共圖書館 
東涌公共圖書館
  7 2

資料來源﹕

香港公共圖書館 Available at: https://www.hkpl.gov.hk/tc/locations/libraries.html. Accessed July 23, 2015.

 

主要訊息Key Message

1.  九龍區有最多的兒童圖書館,並提供最多兒童互聯網及多媒體資料服務。