Print Friendly, PDF & Email
 地區 圖書館                  書籍數目 多媒體資料數目*
 成人 兒童
港島 中西區 大會堂公共圖書館                   373,559                   100,990                     78,164
 石塘咀公共圖書館                   104,253                     42,446                     31,868
 士美非路公共圖書館                     42,359                     28,036                       8,398
南區 香港仔公共圖書館                     91,446                     53,645                     22,337
 鴨脷洲公共圖書館                     47,459                     23,988                       7,029
 薄扶林公共圖書館                     42,290                     28,504                       7,333
 赤柱公共圖書館                     40,351                     30,293                       8,462
東區 柴灣公共圖書館                   129,450                     61,978                     34,626
 電氣道公共圖書館                     46,537                     26,077                       7,565
 北角公共圖書館                     43,799                     27,799                     12,370
 鰂魚涌公共圖書館                   112,661                     59,077                     30,032
 小西灣公共圖書館                     41,599                     25,093                       7,691
 耀東公共圖書館                     37,513                     24,296                       7,710
灣仔 香港中央圖書館                1,864,599                   321,593                   383,295
 駱克道公共圖書館                   111,757                     55,776                     38,155
 黃泥涌公共圖書館                     42,534                     29,718                       7,264
 小計                3,172,166                   939,309                   692,299
九龍 九龍城 紅磡公共圖書館                     47,931                     30,675                       8,445
 九龍公共圖書館                   487,865                   118,667                     80,896
 九龍城公共圖書館                     39,838                     30,682                       7,273
 土瓜灣公共圖書館                   105,058                     44,675                     27,687
黃大仙 富山公共圖書館                     34,640                     26,448                       5,673
 樂富公共圖書館                     39,109                     24,654                       7,812
 龍興公共圖書館                     26,587                     22,252                       4,972
 牛池灣公共圖書館                     97,749                     45,631                     28,467
 新蒲崗公共圖書館                     88,948                     51,060                     23,317
 慈雲山公共圖書館                     32,976                     22,275                       7,117
觀塘 藍田公共圖書館                   123,125                     66,322                     23,115
 鯉魚門公共圖書館                     38,385                     29,284                       9,575
 牛頭角公共圖書館                     97,752                     51,571                     26,568
 秀茂坪公共圖書館                     30,474                     20,181                       4,638
 瑞和街公共圖書館                   121,146                     56,446                     36,857
 順利邨公共圖書館                     38,983                     26,597                       8,603
深水埗 荔枝角公共圖書館                     94,233                     56,469                     28,999
 石硤尾公共圖書館                     57,670                     35,880                       8,534
 保安道公共圖書館                   102,947                     49,671                     28,781
 元州街公共圖書館                     35,903                     19,059                       9,340
油尖旺 花園街公共圖書館                   110,102                     54,691                     23,186
 大角咀公共圖書館                     43,718                     27,200                     10,484
 油蔴地公共圖書館                     83,390                     53,960                     31,450
 尖沙咀公共圖書館                     38,434                     25,340                       7,626
 小計                2,016,963                   989,690                   459,415
新界東 北區 粉嶺公共圖書館                   146,263                     70,604                     25,850
 沙頭角公共圖書館                     11,463                       7,298                       3,699
 上水公共圖書館                   112,383                     48,322                     25,691
沙田 瀝源公共圖書館                     25,626                     26,039                       4,679
 馬鞍山公共圖書館                   127,804                     68,175                     31,200
 沙田公共圖書館                   357,408                     95,625                     59,655
大埔 大埔公共圖書館                   187,760                     77,287                     40,004
西貢 西貢公共圖書館                     64,521                     35,055                     17,654
 將軍澳公共圖書館                   139,120                     86,278                     28,985
 小計                1,172,348                   514,683                   237,417
新界西 葵青 北葵涌公共圖書館                   112,962                     48,841                     15,916
 南葵涌公共圖書館                   103,583                     47,533                     12,867
 青衣公共圖書館                   126,299                     52,755                     29,403
屯門 蝴蝶邨公共圖書館                     30,716                     20,316                       5,871
 大興公共圖書館                     58,878                     37,332                     11,729
 屯門公共圖書館                   311,915                   104,707                     52,633
荃灣 石圍角公共圖書館                     22,603                     16,729                       4,617
 荃灣公共圖書館                   329,054                     92,843                     62,163
元朗 天水圍北公共圖書館                     37,446                     22,257                       6,281
 元朗公共圖書館                   115,763                     45,050                     20,150
 屏山天水圍公共圖書館                   292,322                   134,415                     53,445
 小計                1,541,541                   622,778                   275,075
離島  長洲公共圖書館                     43,796                     22,359                       7,420
 梅窩公共圖書館                     13,049                     11,570                       3,962
 南丫島北段公共圖書館                       9,283                       5,947                       2,016
 坪洲公共圖書館                     11,739                     11,529                       3,676
 南丫島南段公共圖書館                       5,227                       1,884                       1,629
 大澳公共圖書館                     11,639                       9,268                       3,415
 東涌公共圖書館                   150,318                     87,603                     33,846
 小計                   245,051                   150,160                     55,964
流動圖書館                    212,768                   189,017                     40,387
總計                  8,360,837                3,405,637                1,760,557

資料來源:2015年7月經電郵向康樂及文化事務署取得的數據

 

主要訊息Key Message

1.  約29%公共圖書館藏書為兒童圖書。
2. 九龍區的總兒童書籍數量最多。