Print Friendly, PDF & Email

2001

2006

2011

年齡

總計(2)

總計(2)

總計(2)

3歲以下

N.A.

N.A.

N.A.

5,794

5,377

11,171

7,979

7,497

15,476

3

27,667(1)

25,873(1)

53,540

23,281

21,887

45,168

28,033

26,003

54,036

4

28,642

26,497

55,139

24,076

22,700

46,776

26,955

25,048

52,003

5

23,427

21,966

45,393

19,104

17,228

36,332

18,475

16,659

35,134

6

1,105

901

2,006

777

527

1,304

454

316

770

7

76

41

117

21

10

31

4

8

12

8

3

4

7

1

1

1

1

2

註﹕

(1)      數字包括4歲以下學生人數

(2)      根據原始資料自行計算

資料來源﹕

政府統計處. 香港統計年刊(2002). 香港: 政府統計處; 2002. Available at: http://www.censtatd.gov.hk/fd.jsp?file=B10100032002AN02B0500.pdf&product_id=B1010003&lang=2. Accessed April 16, 2013.

政府統計處. 香港統計年刊(2007). 香港: 政府統計處; 2007. Available at: http://www.censtatd.gov.hk/fd.jsp?file=B10100032007AN07B0700.pdf&product_id=B1010003&lang=2. Accessed April 16, 2013.

政府統計處. 香港統計年刊(2012). 香港: 政府統計處; 2012. Available at: http://www.censtatd.gov.hk/fd.jsp?file=B10100032012AN12B0100.pdf&product_id=B1010003&lang=2. Accessed April 16, 2013.

 

 

主要訊息Key Message

1.          3歲以下的幼稚園學生在2006年只佔7.9%,至2011年已升至9.8%

2.          5歲以上的幼稚園學生在2006年只佔0.9%,至2011年下降至0.5%